Wedstriidlist Dambûn Frysk Spul 2015-2016

2015

Tiisdei 13 oktober: Route nei Blauwhuis, Teatskehûs, oanfang 13.15
Aldereinpartij 55+, Opjaan by Piet Sikma,
p.sikma@hetnet.nl ,. 0515-569561

Freed 30 oktober: Route nei Sânfurd, kampearbuorkerij Ykema, oanfang 20.00
14e ‘iepen kampioenskip fan Sânfurd’, Switsersk systeem, 6 omlopen.
Opjaan nedich, wol mooglik by Folkert Groenveld,
groenveldf@hotmail.com 0515-424517.

Tiisdei 3 en 10 novimber: Route nei Jorwert yn kafee it Wapen van Baarderadeel, oanfang 19.30
Iepen Kampioenskip fan Littenseradiel.
Elk kin meidwaan. ¾ oere op de klok. Opjaan by Willem Dijkstra 06-28655441.

Sneon 14 novimber: Route nei de Gaastmar yn it doarpshûs, oanfang 13.30
Bûnswedstryd jeugd, pupillen en junioren. Opjaan by Liuwe Westra,
liuwe.westra@mensa.nl

Freed 20 novimber: Route nei Jorwert, kafee it Wapen van Baarderadeel, oanfang 19.30
Mini-klup-fluch-dam-kampioenskippen foar fjouwertallen. 15 minuten op de klok
Opjaan foar 21.00 op woansdei 17 novimber by Willem Dijkstra, 06-28655441.

Tiisdei 24 november: Route nei Blauwhuis, Teatskehûs, oanfang 13.30
Aldereinpartij 55+, Opjaan foar moandei 23 novimber 19.00 by Piet Sikma,
p.sikma@hetnet.nl ,. 0515-569561

Freed 27 novimber: Route nei Lollum, Doarpshûs de Nije Haven, Strykta partij, 30 menuten + 10sek/set, opjaan foar tongersdeitejûns 19.00 by Marten Walinga, martenwalinga@hotmail.com ,06-34561133 as by liuwe.westra@mensa.nl 0517-46925

Tongersdei en freed 10 en 11 desimber: Route nei Ljouwert, Tresoar. Iepen wedstryd FRYSK foar skoalbern.Opjaan by Marten Walinga, martenwalinga@hotmail.com ,06-34561133 as by liuwe.westra@mensa.nl 0517-46925 . Wedside: www.frysk.info

Freed 11 desimber: Route nei Skearnegoutum, It Swettehûs, oanfang 19.00
Stryk ta’ wedstryd, Opjaan tongersdei 10 des. 19.30-21.00 by Ype Boelens , 0518-415795, twilling@kpnplanet.nl
, 0518-415795,

Sneon 19 desimber: Route nei It Beaken yn Aldegea SWF, oanfang 10.00
Kampioenskippen 1e, 2e, en 3e klasse, Eareklasse en Haad A.
Opjaan foar 18 desimber by Siebe Walinga, info@siebewalinga.nl.
0515-469642

Snein 27 desimber: Route nei Ljouwert, Tresoar. Iepen kwlifikaasjewedstryd FRYSK. Opjaan by Marten Walinga, martenwalinga@hotmail.com ,06-34561133 as by liuwe.westra@mensa.nl 0517-46925 . Wedside: www.frysk.info

Tiisdei 29 desimber: Route nei de Gaastmar yn it doarpshûs, oanfang 13.30
Jeugd, pupillen en junioaren.
Opjaan by Liuwe Westra, 0517-469245, liuwe.westra@mensa.nl

2016

Sneon 2 jannewaris Route nei Hartwert, ‘It Terphûs’, oanfang 10.00
Opjaan by Klaas Abma 0515-569747, damclubhartwert@live.nl

Sneon 9 jannewaris: Route nei Lollum, doarpshûs De Nije Haven, oanfang 13.30
Foarronde Kampioenskip jeugd, pupillen en junioaren.
Opjaan by Liuwe Westra, 0517-469245, liuwe.westra@mensa.nl

Sneon 16 jannewaris: Route nei Easterein, kafee Noflik Bergsma, 9.30
Klupkampioenskippen. Opjaan foar 2 jannewaris by Siebe Walinga, info@siebewalinga.nl

Freed 29 jannewaris: Route nei Blauhûs yn Siesa, Strykta wedstryd, 19.00
Strykta partij. Opjaan by Bernard Kroon, b.h.kroon@hotmail.com , 06-22684264

Sneon 23 jannewaris: Route nei Blauhûs yn Siesa, Foarronde jeugd, pupillen of klupkampioenskip bern. Ynfo by Liuwe Westra, liuwe.westra@mensa.nl , 0517-469245

Sneon 6 febrewaris: Route nei Boalsert, It Centrum, Gasthuissingel 33, 10.00
Persoanlik Kampioenskip , 1e en 2e omloop.

Tiisdei 9 febrewaris: Route nei Jorwert, kafee it Wapen van Baarderadeel, 19.30
Persoanlik Kampioenskippen, 3e omloop. 058-2159223

Sneon 13 febrewaris: Route nei Skearnegoutum, It Swettehûs, oanfang 10.00
Persoanlik Kampioenskippen, 4e en 5e omloop.

Sneon 20 febrewaris: Route nei Aldegea SWF, Doarpshûs it Joo, oanfang 10.00
Persoanlik Kampioenskippen, 6e en 7e omloop (Finale).

Kampioenskip Frysk damjen foar Froulju. Opjaan by: Liuwe Westra liuwe.westra@mensa.nl 0517-46925

Kampioenskip Frysk damjen foar pupillen en jeugd: De finales

Sneon 5 maart: Route nei Lollum, efter de grifformearde tsjerke, oanfang 10.00, opjaan foar sneontemoarn by Marten Walinga, martenwalinga@hotmail.com ,06-34561133 as by liuwe.westra@mensa.nl 0517-46925

Freed 11 maart Route nei Skearnegoutum, it Swettehûs. Oanfang 19.15 Kampioenskip Fluchdamjen, 10 menuten op de klok.

15 - 18 maart. Route nei Frjentsjer, Tallships oan de Zuiderkade. Fryslân Iepen 2016. Opjaan by Marten Walinga, ynformaasje op www.frisiandraughts.com

18 - 19 maart. Route nei Frjentsjer, Raadhuis. Grutmasters, ynformaasje op www.frisiandraughts.com

19 - 20 maart. Route nei Frjentsjer, Raadhuis. Sneons in Iepen toernoai FRYSK! en sneins it wrâldkampioenskip FRYSK!. www.frysk.info

Tiisdei 12 april Blauwhuis, Teatskehûs, oanfang 13.00
Aldereinpartij 55+, Opjaan by Piet Sikma, p.sikma@hetnet.nl ,. 0515-569561

Kontakten:

Damklup De Rûge Wolf:

Liuwe Westra 0517-469245

Marten Walinga 06 3456 1133

Dambûn Frysk Spul:

foarsitter: Liuwe Westra

skriuwer: Siebren Dyk

ponghâlder: Fedde Wiersma

Kommisjes Dambûn Frysk Spul:

Kommisje jeugdsaken:

Liuwe Westra

Kommisje kommunikaasje:

Jesse Boschma, Alie Cnossen, Folkert Groenveld en Sjoerd Taeke Kooistra

Kommisje kampioenskippen:

Johannes Hoekstra en Fedde Wiersma

Kommisje ynternasjonaal:

Marten Walinga , Liuwe Westra en Harry Kaspers

Kommisje materiaal:

Piet Sikma

Kommisje senioarewedstriden:

Piet Sikma

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de webmaster: martenwalinga@hotmail.com